Menu
A+ A A-

METROPOLITAN Okul Olgunluğu Testi (4-6yaş)

 • İlker Ergün tarafından yazıldı.
 • Gösterim: 62401

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, okula yeni başlayan birinci sınıf çocuklarının yönergeleri anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan özellikleri ve başarılarını ölçmek üzere hazırlanmıştır.
Her alt test uzman kişi tarafından sözlü olarak verilen yönergeye göre çocuğun işaretleyeceği ve kopya edeceği resimlerden meydana gelmiştir (Oktay 1983).
Bu testin hem grup hem de bireysel olarak uygulaması mümkündür. Beş-altı yaş arası çocuklara uygulanan bu testin süresi yaklaşık 24 dakikadır. Test soru formu ve kayıt formundan oluşmaktadır. Uygulayıcının verdiği yönergeler doğrultusunda çocuğun testi yanıtlaması istenir (Wifred 1993).
Çocukları anaokulun sonunda veya birinci sınıfın başlangıcında değerlendirmek için hazırlanan ve on altı sayfadan oluşan bu test, altı ayrı alt testten oluşmaktadır. Bu testler şu şekilde sıralanmaktadır:

Kelime anlama (15 madde) : Bu test dilin anlaşılması ve kavranmasını belirlemeye yönelik bir testtir. Çocuktan, her sırada dört resim içinden söylenileni seçmesi istenmektedir.
Cümleler (14 madde) : Bu testte çocuktan kendisine anlatılan cümleyi anlaması ve gördüğü resimle bunu birleştirmesi gibi karmaşık bir işlem beklenilmektedir.
Genel Bilgiler (14 madde) : Sosyokültürel faktörün etkisinin fazla olduğu alt testlerden biri olan genel bilgi alt testinde söz konusu olan resimler, çocukların günlük hayatta her zaman karşılaşabileceği görme ve elleme olanağına sahip olduğu nesnelere aittir. Çocuktan gösterilen resimle tanıdığı nesne arasında ilişki kurması ve nesneyi isimlendirmesi istenilmektedir.
Eşleştirme (19 madde) : Okuma yazmanın öğrenilmesinde önemli bir yer tutan eşleştirme, metropolitan okul olgunluğu testinin en önemli bölümlerinden birini oluşturmaktadır. Benzerliklerin tanınmasını içine alır. Her madde de hayvanların, eşyaların, sayıların, harflerin, kelimelerin dört ayrı resmi sıralanmıştır. Sıranın ortasında çerçeve içine alınmış resmin aynısının çocuktan bulması ve çerçeve içine alması istenir. Genellikle bu testte şekilleri doğru olarak işaretleyemeyen ve ters işaretleyen çocuklarda okuma ve yazmada problemlerin görüldüğü belirtilmektedir.
Sayılar (24 madde) : Bu test sayı bilgisini ölçmektedir. Bu alt testte sayılar ve seriler hakkında belirli bir eğitimden geçmemiş olan okul öncesi çocuklarda o zamana kadar kazanılmış olan sayı kavramını dolayısıyla sayı olgunluğunu ölçmek amaçlanmaktadır.
Kopya etme (10 madde) : Çocuğun gördüğü şekli doğru olarak algılaması ve buna mekan içerisinde yer verme yeteneğini ölçen bir testtir. Yazının öğrenilmesinde kopya etme önemli bir yer tutmaktadır. Yazı yazmayı öğrenmede gerekli olan, görsel algı ve hareket kontrolünün bileşimini ölçmektedir. Gördüğünü doğru algılayamayan ya da algıladığını mekanda doğru şekilde yerleştiremeyen çocukların, daha sonraları, okuma yazmanın öğrenilmesinde zorluk çekmeleri araştırmacıların özellikle üzerinde durduğu konulardan biridir (Çataloluk 1994). Bu tür testlerin çocuklarda, fiziksel gelişmeyi belirlediği kadar, zihinsel olgunluğu da belirledikleri saptanmıştır. Çocuğun, çizme ve yazmada gösterdiği mekanda ters algılama eğilimi kopya etme alt testinde kendini gösterebilir.
Bütün bu alt testlerde her maddeye doğru verilen yanıt bir puan ile değerlendirilir. Puanların tümü testin toplam puanını oluşturur. Toplam puanın yüksekliği genel okul olgunluk düzeyinin yüksek olduğunu gösterir. Her alt testin kendine ait puanları da belirlenir.

http://www.egitimpinari.com/uygulanan-testler

Çocuğum Okula Başlamaya Hazır mı?

 • İlker Ergün tarafından yazıldı.
 • Gösterim: 62439

OKUL OLGUNLUĞU
Çocuğun okul yaşantısının başlangıcı olan 1.sınıf onun hayatında çok önemli
bir deneyimdir. Çocuğun öğrenme ve eğitim süreci ile ilk tanışması, ilk deneyimlerini
yaşadığı 1.sınıf onun bütün okul hayatı boyunca "okul ve eğitim" kavramlarını nasıl
algılayacağını belirlemektedir. Okul olgunluğu, çocuğun fiziksel, zihinsel, sosyal ve
duygusal gelişimi açısından belirli bir düzeye gelmesi ve okulda kendisinden
beklenilenleri başarılı bir şekilde yerine getirmeye hazır olmasıdır. Okul olgunluğuna
erişmiş bir çocuk ondan beklentileri rahatlıkla yerine getirebildiği için okula karşı
olumlu duygular ve olumlu bir tutum geliştirecektir. Okul olgunluğuna erişmemiş bir
çocuk 1.sınıfa başladığında çok zorlanacak, beklentileri yerine getiremeyecek, okula
karşı ve kendine yönelik olumsuz duygular oluşmaya başlayacak ve öğrenme
motivasyonunu kırılmış olacak.
Dengeli, duygusal ve toplumsal etkileşimin güçlü olduğu aile ortamında yetişen
çocuk anne ve babasının desteğiyle pek çok yeteneği kazanabilir ve aile ortamında
yeterli olgunluğa ulaşabilir.

ZİHİNSEL GELİŞİM
Görsel ve işitsel algılama yeteneği, algıladıklarını hafızada tutabilme, mantıklı
düşünebilme, neden sonuç ilişkisini kurabilme ve yeterli kavram bilgisine sahip
olmasıdır. Düşünce ve konuşma birbiriyle bağlantılıdır. Bunun için yönergeleri
anlayabilmeli ve düşüncelerini ifade edebilmelidir. Okumayı yazmayı ve matematiği
öğrenmesi istenen çocuğun, duyu organlarının yeterli şekilde gelişmiş olması gerekir.
Buna ilaveten detayları da kavrayabilmelidir. Hem görsel hem işitsel ayırt edebilme
yeteneği göstermelidir.

MOTOR GELİŞİM
Bedenini rahat kullanabiliyor ve bedensel koordinasyonunu sağlayabiliyor
olması gerekmektedir. Vücut hareketlerine hakim olması ve gösterilen hareketleri
yapabiliyor olması beklenmektedir. Çocuk kalemi tutup yazabilecek ince kas
gelişimine sahip olmalıdır.

DİL GELİŞİMİ
Okuma yazmaya hazırlık için en önemli beceridir. Çocuklar okuma yazmaya
başlamadan önce konuşma ve dinlemeyi öğrenmektedirler. Olayları kronolojik
sırayla anlatabiliyor olması, yeterli kelime hazinesine sahip olması, zıt kavramları
biliyor olması, bir konuşmayı aktarabiliyor olması gerekmektedir. Çocuğun ona
anlatılanları dinliyor olması ve yönergeleri anlıyor olması gerekmektedir. Akıcı bir
konuşmaya sahip olması beklenmektedir.

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
6 yaşında okula başlayacak çocuğun öncelikle yeterli özgüvene sahip olması
gereklidir. Bunun için anne baba ile güvenli ilişki kurmuş olması ve güvenli bir ayrılığı
başarabiliyor olması gerekmektedir. Sorumluluk alabilmesi, yaşıtlarıyla rahat sosyal
ilişkiler kurabilmesi ve bu ilişkiyi sağlıklı bir şekilde sürdürebilmelidir. Çocuk kendi
başına hareket edebilme, kendini ifade edebilme ve sosyal problemleri çözebilme
becerilerine sahip olmalıdır.

DİKKAT VE EL-GÖZ KOORDİNASYONU
Dikkat, bir şeyi anlamanın veya bir şeyi başarmak için organizmanın uyanık ve
hazır duruma geçmesidir. Grupla yapılan etkinliklerde sakin bir şekilde oturma,
dinleme ve yönergeleri uygulayabilme bu yeteneğin geliştiğine ait başlıca belirtidir.
Resimli kitapları ilgiyle inceleyebiliyor olması, makası rahatlıkla kullanabiliyor
olması, ona verilen bir resmi çizgileri taşırmadan boyayabiliyor olması, sınırlı
alanlarda çizebiliyor olması, 20-25 dakika tek başına bir etkinlikte veya oyunda
yoğunlaşabilmesi beklenmektedir.

ÇOCUKLARIMIZIN OKUL OLGUNLUĞUNA ULAŞMALARINI DESTEKLEMEK
İÇİN;
• Bol bol resimli hikaye kitapları okumalıyız.
• İfade edici dili geliştirmek için, çocuğun iletişime geçebileceği, kendi duygu ve
düşüncelerini ifade edebileceği uygun ortamlar hazırlanmalıdır.
• Çeşitli konularda sohbetler edip, kelime hazinesinin ve dil becerisinin
gelişmesini sağlamalıyız.

• Hikaye oluşturma ve hikaye tamamlama oyunları oynayabiliriz.
• Çeşitli konular vererek resimler yapması, düşüncelerini resimlerle de ifade
etmeleri için yönlendirmeliyiz.
• Sınırlı boyamalar yapmasını sağlayabiliriz.
• Nesneler arasında benzerlik ve farklılıkları bulma oyunları oynayabiliriz.
• Yaşıtlarıyla sosyal ilişkilere girebileceği ortamlara girmesi için fırsatlar
yaratabiliriz.
• Kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için fırsatlar verilmeli kişisel
sorumluluklarını yerine getirmesi sağlanmalıdır.
• İhtiyaçlarını erteleyebilme becerisini ve sabrını geliştirmeliyiz.
Terakki Vakfı Okulları
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

4 – 6 yaş arası çocukların, okula ve okul hayatının gerektirdiği sorumluluklara hazır olup olmadığını saptamak amacı ile uygulanan bir testtir.Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşur. Test sonucunda çocuğun okul için gereken olgunluğa ne derece hazır olduğu ve çocuğun düzeyi ile ilgili güvenilir sonuçlara ulaşılır.

Kelime anlama (15 madde) : Bu test dilin anlaşılması ve kavranmasını belirlemeye yönelik bir testtir. Çocuktan, her sırada dört resim içinden söylenileni seçmesi istenmektedir.
Cümleler (14 madde) : Bu testte çocuktan kendisine anlatılan cümleyi anlaması ve gördüğü resimle bunu birleştirmesi gibi karmaşık bir işlem beklenilmektedir.
Genel Bilgiler (14 madde) : Sosyokültürel faktörün etkisinin fazla olduğu alt testlerden biri olan genel bilgi alt testinde söz konusu olan resimler, çocukların günlük hayatta her zaman karşılaşabileceği görme ve elleme olanağına sahip olduğu nesnelere aittir. Çocuktan gösterilen resimle tanıdığı nesne arasında ilişki kurması ve nesneyi isimlendirmesi istenilmektedir.
Eşleştirme (19 madde) : Okuma yazmanın öğrenilmesinde önemli bir yer tutan eşleştirme, metropolitan okul olgunluğu testinin en önemli bölümlerinden birini oluşturmaktadır. Benzerliklerin tanınmasını içine alır. Her madde de hayvanların, eşyaların, sayıların, harflerin, kelimelerin dört ayrı resmi sıralanmıştır. Sıranın ortasında çerçeve içine alınmış resmin aynısının çocuktan bulması ve çerçeve içine alması istenir. Genellikle bu testte şekilleri doğru olarak işaretleyemeyen ve ters işaretleyen çocuklarda okuma ve yazmada problemlerin görüldüğü belirtilmektedir.
Sayılar (24 madde) : Bu test sayı bilgisini ölçmektedir. Bu alt testte sayılar ve seriler hakkında belirli bir eğitimden geçmemiş olan okul öncesi çocuklarda o zamana kadar kazanılmış olan sayı kavramını dolayısıyla sayı olgunluğunu ölçmek amaçlanmaktadır.
Kopya etme (10 madde) : Çocuğun gördüğü şekli doğru olarak algılaması ve buna mekan içerisinde yer verme yeteneğini ölçen bir testtir. Yazının öğrenilmesinde kopya etme önemli bir yer tutmaktadır. Yazı yazmayı öğrenmede gerekli olan, görsel algı ve hareket kontrolünün bileşimini ölçmektedir. Gördüğünü doğru algılayamayan ya da algıladığını mekanda doğru şekilde yerleştiremeyen çocukların, daha sonraları, okuma yazmanın öğrenilmesinde zorluk çekmeleri araştırmacıların özellikle üzerinde durduğu konulardan biridir (Çataloluk 1994). Bu tür testlerin çocuklarda, fiziksel gelişmeyi belirlediği kadar, zihinsel olgunluğu da belirledikleri saptanmıştır. Çocuğun, çizme ve yazmada gösterdiği mekanda ters algılama eğilimi kopya etme alt testinde kendini gösterebilir.
Bütün bu alt testlerde her maddeye doğru verilen yanıt bir puan ile değerlendirilir. Puanların tümü testin toplam puanını oluşturur. Toplam puanın yüksekliği genel okul olgunluk düzeyinin yüksek olduğunu gösterir. Her alt testin kendine ait puanları da belirlenir.

http://www.gundemegitim.com/haber.php?haber_id=4154

Çocuğum Okula Hazır mı?

 • İlker Ergün tarafından yazıldı.
 • Gösterim: 64858

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı yeni genelgeyle okula başlama yaşı belli oldu. Bu genelgeye göre 66 ayı dolduran yani 5.5 yaşında olan çocuklar ilk okula başlayacak. 60-66 ay (5 – 5.5 yaş) arasındaki çocuklar ise velilerinin isteğiyle ilk okula başlayabilecek.
Bu genelgeden sonra çocukları 5 ile 5.5 (60 – 66 ay) yaş aralığında olan pek çok anne baba çocuklarını okula gönderip göndermeme konusunda kararsızlık yaşayacaktır. Eğer bu yaş aralığındaki çocuğunuzu okula göndermeyi düşünüyorsanız, öncesinde uzmanlarla görüşüp çocuğunuzun okula başlayacak olgunluğa ulaşıp ulaşmadığını öğrenmeniz oldukça önemlidir. Çünkü çocuk okul olgunluğuna ulaşmadıysa okulun beklentilerini karşılayamayacak, kendine karşı olumsuz inançlar geliştirecek (Ben yazı yazmayı öğrenemem, ben yeterince iyi değilim) ve okuldan soğuyacaktır.
Çocuğun okul olgunluğuna ulaşması ne demektir?
Çocuğun okul olgunluğuna ulaşması çocuğun okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olması demektir. Örneğin okula başlayan çocuğun derste anlatılanları öğrenebilmesi için dikkatini derste anlatılanlara verebilmesi ve dikkatini sürdürebilmesi, yazı yazmayı öğrenebilmesi için ince motor becerilerinin kalemi tutabilecek kadar gelişmiş olması gerekir. Bunların dışında okulun sosyal ortamına uyum sağlayabilmesi için kendini açıkça ifade edebilmesi, sosyal kurallara uyabilme yetisini kazanmış olması gerekmektedir.

Çocuğunuzun okul olgunluğuna ulaşıp ulaşmadığını psikologlarımız tarafından uygulanan gelişim (zihinsel gelişim, dil gelişimi, ince ve kaba motor becerileri) ve okul olgunluğu testleriyle değerlendirip rapor halinde size sunuyoruz.

Peabody Resim Kelime Testi: 2.5 yaşını geçen çocuklara dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanır.
AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri): 0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimlerini genel olarak değerlendirmek amacıyla uygulanan bir envanterdir.
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi: Çocuğun okulda uygulanan kurallara uymaya, öğrenime hazır olup olmadığını değerlendirmek amacıyla 5-6 yaşındaki çocuklara uygulanır.
Gessel Gelişim Figürleri Testi: Görsel algı gelişimini değerlendirmek amacıyla 1-7 yaş arası çocuklara uygulanır.
Good Enough Bir İnsan Çiz Testi: Çocuğun çizdiği resim üzerinden gelişimini yorumlamak
amacıyla kullanılır.
Cattell Zeka Testi: Kültürden bağımsız olarak zihinsel performansı ölçmek amacıyla geliştirilen bir testtir. 4 yaşından büyük çocuklara uygulanabilir.

http://www.fenomenpsikoloji.com/cocugum-okula-hazir-mi/

METROPOLITAN OKUL OLGUNLUGU TESTI EĞİTİMİ

 • İlker Ergün tarafından yazıldı.
 • Gösterim: 62578

Metropolitan Okul Olgunluğu Testinin Tanımı: Çocukların okula ve okulun gerektirdiği kurallara, bununla birlikte öğrenmeye hazır olup olmadığını belirlemek amacıyla uygulanan bir testtir. Okula başlayacak olan çocuklarda bulunması beklenen fizyolojik, bedensel ve zihinsel gelişim özelliklerini değerlendirme amacı ile kullanılmaktadır.
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi; Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar, Kopya Etme gibi 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşur.
Testin sonucunda, çocuğun okul için gereken olgunluğa ne ölçüde sahip olduğu ve gelişimsel düzeyi ile ilgili veriler elde edilmektedir.
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi okula gidecek olan çocukların psikolojik olarak okula hazır olup olmadıklarını da ölçmektedir.

Eğitime Kimler Katılabilir:
Psikoloji, psikolojik danışmanlık, çocuk gelişimi, okulöncesi öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, özel eğitim, sosyal hizmetler bölümlerinin mezunları ve öğrencileri, psikiyatrist ve rehber öğretmenler Metropolitan Okul Olgunluğu Testi Eğitimine katılabilir.

Eğitimci: Uzman Psikolojik Danışman Zahid Dilcioğlu

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünden 1993 yılında mezun oldu.Aynı yıl Manisanın Alaşehir ilçesinde rehber öğretmen olarak göreve başladı. Birçok il ve ilçede çeşitli dershaneler ve özel okullarda yöneticilik ve rehberlik uzmanı olarak görev yaptı. 2001 yılında Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Eğitim Bilimleri alanında yüksek lisansını tamamladı. Yurtiçi ve yurtdışında birçok eğitim kurumunda binlerce öğrenci ve veliye konferanslar verdi.Çeşitli televizyon ve radyo kanallarında eğitim programları düzenledi. Eğitimle ilgili makale, deneme ve kitap çalışmaları ve konferanslarına devam etmektedir. Halen İzmir Özel Yamanlar Koleji Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uzmanı olan Zahit Dilcioğlu öğrenci ve velilere yönelik olarak;"Ana-Baba Okulu Eğitimi, Başarıda Ailenin Rolü, Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Ve Çoklu Zeka Modeli, SBS Ve ÖSS de Etkili Motivasyon Teknikleri , Sınav Kaygısıyla Başa Çıkma Yolları, Hızlı Okuma ve Anlama Teknikleri" vb. konularda seminerler düzenlemektedir.

http://www.psikoaktif.com/etiket/48-metropolitan-okul-olgunlugu-testi-egitimi.html

METROPOLITAN OKUL OLGUNLUGU TESTI

 • İlker Ergün tarafından yazıldı.
 • Gösterim: 63950

Hildreth ve arkadaşları tarafından hazırlanan Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Oktay (1980) tarafından Türkçe'ye uyarlanmıştır. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi; Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar, Kopya Etme gibi 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşur. Testin sonucunda, çocuğunuzun okul için gereken olgunluğa ne ölçüde hazır olduğu ve düzeyiyle ilgili sağlıklı veriler elde edilir.

Metropolitan Okul Olgunluk Testi okula yeni başlayacak öğrencilerin birinci sınıf yönergelerini anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan özelliklerini ve başarılarını ölçmek üzere hazırlanmıştır. Test 5 -6 yaş çocuklarına uygulanmaktadır.

http://www.yansimacocuk.com/metropolitan_testi.aspx

METROPOLITAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ EĞİTİMİ

 • İlker Ergün tarafından yazıldı.
 • Gösterim: 60953

METROPOLITAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ:
Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır.
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi; Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar, Kopya Etme gibi 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşur.
Testin sonucunda, çocuğunuzun okul için gereken olgunluğa ne ölçüde hazır olduğu ve düzeyiyle ilgili sağlıklı veriler elde edilir.
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi okula gidecek çocukların psikolojik olarak okula hazır olup olmadıklarını ölçer.

Amaç:
Çocukların gelişimini değerlendirmede beceri kazanmak. Bu kurs Psikometrik Uygulamalarla Çocuk Değerlendirme Paket Programının bir modülüdür. Bu kurs program için kredilendirilecektir.
Program ve diğer modüller hakkında ayrıntılı bilgi www.kimpsikoloji.com adresinden alınabilir.
Temel değerlendirme testin tanıtımı
Uygulamada yeterlilik.
Katılımcılar:
Ruh sağlığı hizmeti sunan profesyoneller (psikiyatr, psikolog, psikolojik danışman, rehber öğretmen, okul öncesi öğretmenliği, çocuk gelişimi, aile hekimi, özel eğitim vb) ve bu alanda lisans eğitimine devam eden üniversite öğrencileri.

http://www.kimpsikoloji.com/2012/01/metropolitan-okul-olgunlugu-testi-egitimi/

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

 • İlker Ergün tarafından yazıldı.
 • Gösterim: 64264

Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır.
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi; Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar, Kopya Etme gibi 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşur.
Testin sonucunda, çocuğunuzun okul için gereken olgunluğa ne ölçüde hazır olduğu ve düzeyiyle ilgili sağlıklı veriler elde edilir.
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi okula gidecek çocukların psikolojik olarak okula hazır olup olmadıklarını ölçer.
Kim psikolojide uzman psikologlarca Metropolitan Okul Olgunluğu Testi yapılır.
Hildreth ve arkadaşları tarafından hazırlanan Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Oktay (1980) tarafından Türkçe'ye uyarlanmıştır. Oktay (1980) 44 ilkokul çocuğuna Metropolitan Okul Olgunluğu Testi ile Metropolitan Başarı Testini uygulamış ve iki test arasındaki korelasyonun .34 ile .53 arasında olduğunu bulmuştur.
Metropolitan okul olgunluğu testi, okula yeni başlayan birinci sınıf çocuklarının yönergeleri anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan özellikleri ve başarılarını ölçmek üzere hazırlanmıştır. Her alt test uzman kişi tarafından sözlü olarak verilen yönergeye göre çocuğun işaretleyeceği ve kopya edeceği resimlerden meydana gelmiştir (Oktay 1983). Bu testin hem grup hem de bireysel olarak uygulaması mümkündür. Beş-altı yaş arası çocuklara uygulanan bu testin süresi yaklaşık 24 dakikadır. Test soru formu ve kayıt formundan oluşmaktadır. Uygulayıcının verdiği yönergeler doğrultusunda çocuğun testi yanıtlaması istenir (Wifred 1993).
Çocukları anaokulun sonunda veya birinci sınıfın başlangıcında değerlendirmek için hazırlanan ve on altı sayfadan oluşan bu test, altı ayrı alt testten oluşmaktadır. Bu testler şu şekilde sıralanmaktadır:
Kelime anlama (15 madde) : Bu test dilin anlaşılması ve kavranmasını belirlemeye yönelik bir testtir. Çocuktan, her sırada dört resim içinden söylenileni seçmesi istenmektedir.
Cümleler (14 madde) : Bu testte çocuktan kendisine anlatılan cümleyi anlaması ve gördüğü resimle bunu birleştirmesi gibi karmaşık bir işlem beklenilmektedir.
Genel Bilgiler (14 madde) : Sosyokültürel faktörün etkisinin fazla olduğu alt testlerden biri olan genel bilgi alt testinde söz konusu olan resimler, çocukların günlük hayatta her zaman karşılaşabileceği görme ve elleme olanağına sahip olduğu nesnelere aittir. Çocuktan gösterilen resimle tanıdığı nesne arasında ilişki kurması ve nesneyi isimlendirmesi istenilmektedir.
Eşleştirme (19 madde) : Okuma yazmanın öğrenilmesinde önemli bir yer tutan eşleştirme, metropolitan okul olgunluğu testinin en önemli bölümlerinden birini oluşturmaktadır. Benzerliklerin tanınmasını içine alır. Her madde de hayvanların, eşyaların, sayıların, harflerin, kelimelerin dört ayrı resmi sıralanmıştır. Sıranın ortasında çerçeve içine alınmış resmin aynısının çocuktan bulması ve çerçeve içine alması istenir. Genellikle bu testte şekilleri doğru olarak işaretleyemeyen ve ters işaretleyen çocuklarda okuma ve yazmada problemlerin görüldüğü belirtilmektedir.
Sayılar (24 madde) : Bu test sayı bilgisini ölçmektedir. Bu alt testte sayılar ve seriler hakkında belirli bir eğitimden geçmemiş olan okul öncesi çocuklarda o zamana kadar kazanılmış olan sayı kavramını dolayısıyla sayı olgunluğunu ölçmek amaçlanmaktadır.
Kopya etme (10 madde) : Çocuğun gördüğü şekli doğru olarak algılaması ve buna mekan içerisinde yer verme yeteneğini ölçen bir testtir. Yazının öğrenilmesinde kopya etme önemli bir yer tutmaktadır. Yazı yazmayı öğrenmede gerekli olan, görsel algı ve hareket kontrolünün bileşimini ölçmektedir. Gördüğünü doğru algılayamayan ya da algıladığını mekanda doğru şekilde yerleştiremeyen çocukların, daha sonraları, okuma yazmanın öğrenilmesinde zorluk çekmeleri araştırmacıların özellikle üzerinde durduğu konulardan biridir (Çataloluk 1994). Bu tür testlerin çocuklarda, fiziksel gelişmeyi belirlediği kadar, zihinsel olgunluğu da belirledikleri saptanmıştır. Çocuğun, çizme ve yazmada gösterdiği mekanda ters algılama eğilimi kopya etme alt testinde kendini gösterebilir.
Bütün bu alt testlerde her maddeye doğru verilen yanıt bir puan ile değerlendirilir. Puanların tümü testin toplam puanını oluşturur. Toplam puanın yüksekliği genel okul olgunluk düzeyinin yüksek olduğunu gösterir. Her alt testin kendine ait puanları da belirlenir.

http://www.kimpsikoloji.com/psikolojik-test/gelisim-testleri/metropolitan-okul-olgunlugu-testi/

Avantajlı ödeme
koşulları için
bize ulaşın

0 537 744 77 94

Program Özellikleri

 • Denver II Gelişim Testi
 • Metropolitan Gelişim Testi
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE) Testi
 • Çocuk bilgilerini kaydetme
 • Aile bilgilerini kaydetme
 • Veli görüşme bilgilerini kaydetme
 • İsim ile tüm bilgileri tek ekranda görme
 • Test ve çocuk bilgilerini kreşe göre kaydetme
 • Raporları isteğe bağlı olarak kreşin kendi logosu ile hazırlama
 • Sadece test cevapları ile otomatik değerlendirme ve yorumlama
 • Entegre adres defteri sistemi
 • Çocukların doğum gününü hatırlatma
 • İç mesajlaşma sistemi
 • Mesajları kullanıcılara mail ile gönderme
 • Her işlem için ayrı kullanıcı yetkisi tanımlayabilme
 • Kendi web sitenizde test raporu gösterme ekranı
 • Veliler için test sonucu ekranı
 • Kreşler için test sonucu ekranı

Referanslarımızdan

Kullanışlı, işlevsel, pratik, işleri kolaylaştıran bir program! Beril Öztürk
Hedefimiz işlerinizi hatasız ve hızlı bitirmenizi sağlamak, sizi ve müşterilerinizi memnun etmek.

İletişim

Program hakkında sormak istedikleriniz için;
info@gelisimtesti.com
mail adresimiz,
0 537 744 77 94
telefonumuz !