Menu
A+ A A-

PSIKOLOJIK TESTLER

 • İlker Ergün tarafından yazıldı.
 • Gösterim: 68598

AGTE Gelişim Testi
0 - 6 yaş aralığında olan çocukların, zihinsel gelişimlerinin yaşına göre ne düzeyde olduğunu tespit etmek amacıyla kullanılan testlerden biri de, Ankara Gelişim Tarama Envanteri'dir. Bu test, toplam 154 madde ve 4 alt testten oluşur:
Dil-Bilişsel
Sosyal Beceri-Özbakım
İnce Motor
Kaba Motor
Bu alt testler, çocuğun yaşına uygun sorularla başlayan bir tarama ve tanıma testidir. Temel olarak, çocuğu yetiştiren kişiye uygulanır. Çocuğun genel gelişim düzeyi hakkında doğru bilgilere ulaşılmasını sağlayan kapsamlı bir testtir

BENDER GESTALT Görsel Motor Algılama Testi
Testin Kısa Tanıtımı: Bu test, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vakalarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır (zekâ geriliği, afazi, çeşitli organik beyin hasarları, psikozlar, gerçek olmayan hastalanmalar gibi).
Ölçek Türü: Performans testidir. Grup olarak uygulamaya müsaittir.
Kimlere Uygulanabilir: 5 yıl 6 ay ile 10 yıl 11 ay arasındaki çocuklara uygulanabilir.
Uygulanışı: A, giriş deseni olarak kullanılır. Sonra 1-8'e kadar olan desenler ardarda verilir. Testi alan kişinin, üzerine desenleri çizebileceği kâğıtlar düz, beyaz ve çizgisiz olmalıdır. Bir kâğıt yeterlidir. Fakat daha düşük zekâ düzeyine sahip veya duyusal yönden huzursuz kişiler için birden fazlası gerekebilir.
Materyal: 9 kart, 1 ya da 2 boş kâğıt, kurşun kalem ve silgi.

BENTON Görsel Bellek Testi
Testin Tanıtımı: Görsel – mekansal belleğin ölçülmek istendiği durumlarda kullanılabilir. Benton (1974) tarafından deliştirilen testin orijinali; şekillerin farklı sürelerde sunumunu, şeklin bakarak çizilmesini, çizimin gecikmeli olarak akıldan yapılmasını veya başka şekiller arasından tanınmasını içermektedir. Benton Görsel Bellek Testi, şekil belleğini anlık ve gecikmeli olarak değerlendirebilmekte; bunun da ötesinde, görsel belleği, görsel algılama ve motor yeteneklerden ayırt edebilmektedir. Test ülkemizde, farklı gelişim özelliklerinden gelen sağlıklı bireyleri ve çeşitli klinik örneklemleri içeren araştırmalarda kullanılmıştır.
Testin Türü: Performans testidir. Bireysel olarak uygulanır.
Uygulanacak Yaş Grubu: 8 yaş ve üzeri bireylere uygulanabilir. Uygulama süresi 5 dakikadır.
Uygulama Şekli: Testin 2 formu bulunmaktadır: Çizimli (desen) Benton, bu formun C, D ve E formları vardır . Göstermeli (seçme ) Benton, bu formun F ve G formları vardır.
Uygulayıcının Niteliği ve Eğitimi: Bu testi uygulayabilecek kişilerin üniversitelerin psikoloji ya da psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü mezunları olması gerekmektedir.

CATTEL ZEKA TESTi
Testin Tanıtımı: Bu test R.B. Cattel tarafından geliştirimiş ve Türkçe uyarlaması Bağlan Toğrol tarafından yapılmıştır. Kültürdedn bağımsız olan Cattel zeka testi tüm toplumlara uygulanabilir. Kültürden arınmış bir testtir. Bütün toplumlara uygulanabilir. 2A, 2B ve 3A olmak üzere üç formu vardır. Yaş gruplarına göre bu formlar ayrılır.
Testin Türü: Zeka-Performans testidir.
Uygulanacak Yaş Grubu: 4-7 yaş, 7-14 yaş ve 14 yaş üstü bireylere uygulanabilir.
Uygulanacak Kişi Sayısı: Bireysel ve grup olarak uygulanabilir.
Uygulama Şekli: Uygun yaş grubuna göre bireyin kendisine verilen formu belirli bir süre içerisinde yanıtlaması istenir.
Uygulayıcının Niteliği ve Eğitimi: Bu testi uygulayabilecek kişilerin üniversitelerin psikoloji ya da psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü mezunları olması gerekmektedir.

ANKARA GELİŞİM ENVANTERİ (AGTE)

0-6 yaş grubu çocuklara uygulanan gelişim tarama testidir.

BENDER GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGILAMA TESTİ

5 yaş 0 ay- 11 yaş11 ay arası çocuklara uygulanan motor algılama testidir.

BENTON KOGNİTİF FONKSİYONLAR VE GÖRSEL HAFIZA TESTİ

8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algıtestidir.

DENVER 2 Gelişimsel Tarama Envanteri
Testin Tanıtımı: Küçük çocuklarda varolan gelişimsel sorunları tespit etmek amacıyla geliştirilmiş bir ölçme aracıdır. Çocuğun yaşına uygun birtakım becerilerini değerlendirmek, gelişimsel olarak şüpheli durumları objektif olarak ölçmek ve risk altındaki çocukları izleyebilmek için 116 maddde ve 4 alt bölümden oluşan bir ölçektir.
Testin Türü: Gelişim testidir.
Uygulanacak Yaş Grubu: 0-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanan bir testtir.
Uygulanacak Kişi Sayısı: Anne&baba ve çocukla birlikte uygulama yapılmaktadır.
Uygulama Şekli: Anne&babadan çocukla ilgili bazı bilgiler alınır ve uygulamaya geçilir. Test formunda yer alan maddelerden anneye yöneltilmesi gereken sorular anneye yöneltilir ve çocuğun yapması beklenen maddeler ise çocuğa yöneltilir. Testin verilişinde standart yönergeye uyulması gerekmektedir.
Uygulayıcının Niteliği ve Eğitimi: Üniversitelerin psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, çocuk gelişimi v.b gibi çeşitli bölümlerinden mezun olmuş meslek elemanları tarafından uygulanabilmektedir.
Denver II Gelişimsel Tarama Envanteri
DENVER II sağlıklı görünümdeki çocuklarda olası gelişimsel sorunları saptamak amacı ile kullanılır. Üç temel alanda değerlidir:
a) Sağlıklı gözüken çocukları olası sorunları yönünden taraması,
b) Gelişimsel gerilik olduğundan kuşkulanılan işlevleri nesnel şekilde saptama olanağı vermesi,
c) Riskli bebekleri (örneğin doğum öncesi sorunlar, düşük doğum ağırlıklı ya da erken doğmuş, çoğul gebelikler, ailede gelişimsel sorunu olanlar, yardımcı üreme teknikleri ile doğan bebekler v.b.) izlemede kullanılabilmesi.
Kapsadığı KİŞİSEL-SOSYAL, İNCE MOTOR, DİL ve KABA MOTOR alanlarda çocuğun kendi yaş grubundaki diğer çocuklarla karşılaştırılarak hangi yüzdelik diliminde olduğunu göstermesi açısından diğer birçok gelişimsel tarama testine göre daha kolay uygulanma özelliği taşımaktadır.
Denver II Testi sahada şu üç alanda kullanılmaktadır:
1- Klinik değerlendirme:
Herhangi bir belirti göstermeyen sağlıklı çocuklarda ya da bazı belirtilerinden kuşkulanılan 0-6 yaş grubu çocuklarda tarama testi olarak kullanılmalıdır. Testin belirli aralıklarla (örneğin yılda bir) uygulanması gereklidir. Ayrıca anne-babaya çocuk gelişimi konusunda bilgi ve öneri verebilmek için uygun bir ortam oluşturur.
2- Özel Eğitim:
Gelişimsel sorunu konusunda tanı almış ve özel eğitime başlatılan çocukların ilk değerlendirmeleri ve aralıklı olarak tekrarlanarak eğitim programının olumlu ya da olumsuz etkilerinin izlenmesine yardımcı olur.
3- Okul Öncesi Kurumları:
Okulöncesi eğitim kurumuna başlayan çocuğun beceri düzeyinin ve gelişiminin belirlenmesi ve olası bir sorunda doktora/hastaneye yönlendirme amaçlı kullanılabilir. Aileye bilgi vermek ve çocuğun eğitim programını oluşturmakta yararlı olur.
FROSTIG Görsel Algılama Testi
Görsel algı, görsel uyaranları tanıma, ayırt etme ve daha önceki deneyimlerle ilişkili olarak yorumlama yeteneğine denir.
Görsel algılamadaki yetenekleri sayesinde çocuklar okumayı, yazmayı, aritmetik yapmayı ve okuldaki başarıları için gerekli olan tüm diğer becerileri öğrenmektedirler.
Görsel algılama problemleri, belirleme, ayırma, hatırlama, görsel duyuyu yorumlama eksikliğinden kaynaklanır.
Küçük çocuklarda bu durum geometrik şekilleri yapamama, şekil- zemin karıştırma, nesneleri değiştirme ve yönlendirmedeki eksiklerle ortaya çıkar.
Çocuk büyüdükçe bu problemler harf ve kelimeleri okumada kendini gösterir.
Görsel Algılama Beş Alanda İncelenmiştir:
El-Göz Koordinasyonu
Şekil-Zemin Ayırımı
Algılama Sabitliği
Mekanla Konumun Algılanması
Mekan İlişkilerinin Algılanması

GESELL Gelişim Figürleri Testi
Ölçtüğü davranış/nitelik: Görsel algı gelişimi
Ölçek türü: Performans testi. Grup olarak da uygulanır.
Uygulama süresi: Zaman sınırlaması yoktur.
Kapsamı: 9 geometrik şekil bulunur.
1-7 yaş arası çocuklara uygulanır. Kolaydan zora doğru sıralanmış 9 şekilden ibarettir. İtemler her yaşın seviyesine göre düzenlenmiştir. Test uygulanırken zaman sınırlaması yapılmamaktadır. Çocuğun silgi kullanmasına izin verilmemektedir. Başarabildiği item çocuğun zihin yaşını verir. Bu test sonucuna dayanarak çocukta ortalama zekâ bölümü hesaplanır.

GOOD ENOUGH – HARRiS Bir insan Çiz Testi
Ölçtüğü davranış/nitelik: Zeka
Ölçek türü: Performans testi. Grup olarak da uygulanır.
Kimlere uygulanabildiği: 7,8 ve 9 yaş çocuklarına
Uygulama süresi: Zaman sınırlaması yoktur.
Kapsamı: Zekayı ölçmek amacıyla geliştirilen testin iki alt testi vardır.
1. Erkek
2. Kadın
Materyali: Boş kağıt, kalem
UYGULAMA
Yönerge : "Bu kağıda bir insan resmi çizmeni istiyorum. Çizebildiğin kadar güzel olsun, her şeyini çiz. " şeklindedir.

METROPOLİTAN Okul Olgunluğu Testi (4-6yaş)
Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır.
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi; Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar, Kopya Etme gibi 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşur.
Testin sonucunda, çocuğunuzun okul için gereken olgunluğa ne ölçüde hazır olduğu ve düzeyiyle ilgili sağlıklı veriler elde edilir.
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi okula gidecek çocukların psikolojik olarak okula hazır olup olmadıklarını ölçer.
Metropolitan okul olgunluğu testi, okula yeni başlayan birinci sınıf çocuklarının yönergeleri anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan özellikleri ve başarılarını ölçmek üzere hazırlanmıştır. Her alt test uzman kişi tarafından sözlü olarak verilen yönergeye göre çocuğun işaretleyeceği ve kopya edeceği resimlerden meydana gelmiştir (Oktay 1983). Bu testin hem grup hem de bireysel olarak uygulaması mümkündür. Beş-altı yaş arası çocuklara uygulanan bu testin süresi yaklaşık 24 dakikadır. Test soru formu ve kayıt formundan oluşmaktadır. Uygulayıcının verdiği yönergeler doğrultusunda çocuğun testi yanıtlaması istenir (Wifred 1993). Çocukları anaokulun sonunda veya birinci sınıfın başlangıcında değerlendirmek için hazırlanan ve on altı sayfadan oluşan bu test, altı ayrı alt testten oluşmaktadır.
Bu testler şu şekilde sıralanmaktadır:
Kelime anlama (15 madde) : Bu test dilin anlaşılması ve kavranmasını belirlemeye yönelik bir testtir. Çocuktan, her sırada dört resim içinden söylenileni seçmesi istenmektedir.
Cümleler (14 madde) : Bu testte çocuktan kendisine anlatılan cümleyi anlaması ve gördüğü resimle bunu birleştirmesi gibi karmaşık bir işlem beklenilmektedir.
Genel Bilgiler (14 madde) : Sosyokültürel faktörün etkisinin fazla olduğu alt testlerden biri olan genel bilgi alt testinde söz konusu olan resimler, çocukların günlük hayatta her zaman karşılaşabileceği görme ve elleme olanağına sahip olduğu nesnelere aittir. Çocuktan gösterilen resimle tanıdığı nesne arasında ilişki kurması ve nesneyi isimlendirmesi istenilmektedir.
Eşleştirme (19 madde) : Okuma yazmanın öğrenilmesinde önemli bir yer tutan eşleştirme, metropolitan okul olgunluğu testinin en önemli bölümlerinden birini oluşturmaktadır. Benzerliklerin tanınmasını içine alır. Her madde de hayvanların, eşyaların, sayıların, harflerin, kelimelerin dört ayrı resmi sıralanmıştır. Sıranın ortasında çerçeve içine alınmış resmin aynısının çocuktan bulması ve çerçeve içine alması istenir. Genellikle bu testte şekilleri doğru olarak işaretleyemeyen ve ters işaretleyen çocuklarda okuma ve yazmada problemlerin görüldüğü belirtilmektedir.
Sayılar (24 madde) : Bu test sayı bilgisini ölçmektedir. Bu alt testte sayılar ve seriler hakkında belirli bir eğitimden geçmemiş olan okul öncesi çocuklarda o zamana kadar kazanılmış olan sayı kavramını dolayısıyla sayı olgunluğunu ölçmek amaçlanmaktadır.
Kopya etme (10 madde) : Çocuğun gördüğü şekli doğru olarak algılaması ve buna mekan içerisinde yer verme yeteneğini ölçen bir testtir. Yazının öğrenilmesinde kopya etme önemli bir yer tutmaktadır. Yazı yazmayı öğrenmede gerekli olan, görsel algı ve hareket kontrolünün bileşimini ölçmektedir. Gördüğünü doğru algılayamayan ya da algıladığını mekanda doğru şekilde yerleştiremeyen çocukların, daha sonraları, okuma yazmanın öğrenilmesinde zorluk çekmeleri araştırmacıların özellikle üzerinde durduğu konulardan biridir (Çataloluk 1994). Bu tür testlerin çocuklarda, fiziksel gelişmeyi belirlediği kadar, zihinsel olgunluğu da belirledikleri saptanmıştır. Çocuğun, çizme ve yazmada gösterdiği mekanda ters algılama eğilimi kopya etme alt testinde kendini gösterebilir.
Bütün bu alt testlerde her maddeye doğru verilen yanıt bir puan ile değerlendirilir. Puanların tümü testin toplam puanını oluşturur. Toplam puanın yüksekliği genel okul olgunluk düzeyinin yüksek olduğunu gösterir. Her alt testin kendine ait puanları da belirlenir.

MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)
Testin Tanıtımı: Bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu objektif olarak değerlendirmeyi amaçlayan bir testtir. "Doğru", "yanlış" ve "bilmiyorum" şeklinde cevaplandırılan 550 madde (kitap formunda 16 soru tekrarlanmaktadır ve böylece 566 maddedir)
Testin Türü: Kişilik testidir.
Uygulanacak Yaş Grubu: 16 yaş ve üzerindeki bireylere uygulanabilir.
Uygulanacak Kişi Sayısı: Bireysel bir test olup, bir oturumda bir kişiye uygulanabilir.
Uygulama Şekli: Bir soru kitapçığı ve cevap formu bireye verilerek, kitapçıkta yer alan yönergeye uyması istenir. Bireyin soru kitapçığında yer alan maddeleri kendisine göre "doğru", "yanlış" ya da "bilmiyorum" şeklinde yanıtlaması ve cevap formuna kodlaması gerekmektedir.
Uygulayıcıların Niteliği ve Eğitimi: Bu testi uygulayabilecek kişilerin üniversitelerin psikoloji ya da psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü mezunları olması gerekmektedir.
PEABODY RESİM KELİME TESTİ
Testin Tanıtımı:Çocuğun dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanan bir testtir. Her kartta sekiz resmin bulunduğu 50 karttan oluşmaktadır. Maddelere verilecek cevaplarda süre sınırı yoktur.
Testin Türü: Gelişim Testidir.
Uygulanacak Yaş Grubu: 2,5-18 yaş arasındaki bireylere uygulanmaktadır.
Uygulanacak Kişi Sayısı: Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır.
Uygulama Şekli: Bireyden kartın her iki yüzündeki dört resimden istenen resmi göstermesi istenir.
Uygulayıcıların Niteliği ve Eğitimi: Konuşma terapistleri, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, psikolojik danışmanlar, çocuk gelişimcileri, öğretmenler ve doktorlar tarafından uygulanabilir.

PORTEUS LABİRENTLERİ TESTİ
Testin Tanıtımı:Genel yeteneği belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Sözel açıklamaya dayalı bir test değildir. 12 labirentten oluşmaktadır. Sınırlandırılmış bir süre uygulaması yoktur.
Testin Türü:Bireysel zeka testi olarak kullanılmaktadır.
Uygulanacak Yaş Grubu:7,6-14 yaş arasındaki bireylere uygulanmaktadır..
Uygulanacak Kişi Sayısı: Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır.
Uygulama Şekli:Çocuğun labirentlerdeki çıkış yolunu bulması esasına dayanmaktadır.
Uygulayıcının Niteliği ve Eğitimi:Ölçme aracını uygulayanlar, psikolojik danışma ve rehberlik, eğitimde psikolojik hizmetler ve psikoloji lisans mezunu olmanın yanında bu ölçme aracıyla ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile meslek örgütleri tarafından verilen eğitim yaşantısına katılarak sertifikaya sahip olmaları gerekmektedir.
S.D.Porteus tarafından geliştirilmiş olan Porteus Labirentleri Testi Bağlan Torol tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Bu test, 7-14 yaş arasındaki bireylere uygulanan bireysel zekâ testi olarak kullanılmaktadır. Zekânın planlama ve genel yeteneğini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. 12 labirentli kartlardan oluşmaktadır. Sınırlandırılmış süre uygulaması yoktur.

WiSC-R ZEKA TESTi

TEST HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ
Testin Tanıtımı: Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zeka testidir. Test, sözel ve performans olmak üzere iki bölümden, her bölüm de bir yedek, 5 ana test olmak üzere altı alt testten oluşmaktadır. Herhangi bir alt testin bozulması durumunda bozulan alt testin bulunduğu bölüme ait yedek test uygulanır. Test sonucunda bireye ait sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka bölümü elde edilir. Bazı alt testleri süreye dayalıdır.
Testin Türü: Yetenek (zeka) testidir.
Uygulanacak Yaş Grubu: 6–16 yaş grubuna yönelik bir testtir.
Uygulanacak Kişi Sayısı: Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır.
Uygulama Şekli: Her alt testin sorularını yönergeye uygun bir şekilde çocuğa yöneltilir ve çocuktan bu soruları yanıtlaması istenir.
Uygulayıcıların Niteliği ve Eğitimi: Ölçme aracını uygulayanlar psikolojik danışma ve rehberlik, eğitimde psikolojik hizmetler ve psikoloji lisans mezunu olmanın yanında bu ölçme aracıyla ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile meslek örgütleri tarafından verilen eğitim yaşantısına katılarak sertifikaya sahip olmaları gerekmektedir.
WISC – R zeka testi 1939 da yetişkinler için hazırlanmıştır. Kısaca W-B (Wechsler-Bellevue) olarak adlandırılan bu ölçek 1955 yılında yenilenmiş ve adı WAIS(Wechsler Yetişkinler Zeka Ölçeği) olarak değiştirilmiştir. 1949 yılında David Wecsler ( 1896-1981 ) tarafından geliştirilmiş, 6-16, 11yaşlarındaki çocuklar için WISC'i ( Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği) hazırlanmıştır. Bu ölçek 1974 yılında gözden geçirilmiş ve standardizasyonu yapılmış böylece WISC- R (Revised) ortaya çıkmıştır. Wechsler daha sonra 4-6 ve 2 yaşlarındaki okul öncesi çocuklar için WPPSI'i ( Wechsler Okul Öncesi Çocuklar İçin Zeka Ölçeği ) hazırlamıştır. Wechsler ölçeklerinin hedeflediği yaş grupları birbirlerinden farklı olmakla birlikte her üç ölçekte de Sözel ve Yapım ( Performans) bölümleri bulunmaktadır. Her iki bölümde birbirlerinden farklı alt bölüm ya da ölçeklerden oluşmaktadır. Wechsler'in getirdiği yeni sistemin en önemli yararı, çocuğun yerini kendi yaşıtları içerisinde görebilmek ve zaman içerisinde bazı karşılaştırmalara gidebi1mektir. 6-16 yaş arası bireylere uygulanan ve WISC-R zeka testi, bireysel olarak yaklaşık 60-70 dakikada uygulanır.
A) SÖZEL
1- Genel Bilgi; Çocuğun doğal çevre, okul çevresi ve kültürel ortamından ne kadar bilgi aldığıyla ilgili ve bilgi düzeyini gösteren bir alt testtir.
2- Benzerlikler; Çocuğun iki şey arasında benzerlik kurarken soyutlama ve genelleme yapıp yapamadığını, ayrıca bunu doğru ifade edip edemediğini gösteren bir alt testtir.
3- Aritmetik; Dikkati bir probleme yönlendirebilme ve öğrenme yeteneğini gösteren, zaman sınırlaması olan bir alt testtir.
4- Sözcük Dağarcığı; Çocuğun bildiği sözcük sayısını ve ifade becerisini gösteren bir alt testtir.
5- Yargılama; Muhakeme, akıl yürütme, duygusal ve mantıksal olgunluk düzeyini gösteren bir alt testtir.
6- Sayı Dizisi; Çocuğun işitsel uyaranları anımsama gücünü gösteren bir alt testtir.

B) PERFORMANS
1-Resim Tamamlama; Dikkati görsel uyaranlara yoğunlaştırabilmeyle ilgili bir alt testtir. Çocuktan resimde eksik olan detayları ayırt etmesi istenir.
2-Resim Düzenleme;Olaylar dizisini algılama, neden- sonuç ilişkisi kurabilme, muhakeme gücüyle ilgili bir alt testtir.
3-Küplerle Desen; Görsel – hareketsel – mekansal koordinasyonla, parçalar arası ilişkide bütüne giderken ön tahmin yeteneğiyle ilgili bir alt testtir.
4-Parça Birleştirme; Görsel- hareketsel koordinasyonla, parça –bütün ilişkisini kavramayla ilgilidir.
5-Şifre; Çalışma hızı, görsel hareketsel koordinasyon, sıraya koyma, psikomotor hız, görsel uyaranları anımsama ve konsantrasyon yeteneği ile ilgili bir alt testtir.
6-Labirentler; El-göz koordinasyonu, figür- zemin algısıyla ilgili bir alt testtir. Sayılar ve labirentler alt testleri yardımcı ek testlerdir.
Kurumumuzda WISC - R zeka testi uygulaması uygulayıcı sertifikası bulunan psikologlar tarafından uygulanmaktadır.
WISC - R zeka testi ile çocuğunuzun zihinsel gelişimini bilimsel sonuçlarla takip edebileceksiniz.
WISC - R zeka testi sonuçlarıyla çocuğunuzun zihinsel gelişimi hakkında fikir sahibi olarak daha etkili önlemler alabilir ve olası sorunlar konusunda erken önlem alma şansına sahip olacaksınız.

http://www.psikoaktif.com/makale-detay/53-ps%C3%9Dkoloj%C3%9Dk-testler.html

Psikolojik Check-Up! - Çocuk Degerlendirme Paketi

 • İlker Ergün tarafından yazıldı.
 • Gösterim: 66945

0-6 YAŞ
Denver :0-6 yaş çocukların olası sorunları yönünden taraması, gelişimsel gerilik olduğundan kuşkulanılan işlevlerin nesnel şekilde saptanması, riskli bebekleri( örneğin doğum öncesi sorunlar, düşük doğum ağırlıklı yada erken doğmuş, çoğul gebelikler, ailede gelişimsel sorunu olanlar v.b.) takibinde kullanılır.
Ankara Gelişim Tarama Envanteri (Agte) :0-6 yaş bebek ve çocukların genel gelişimini, dil, bilişsel, ince motor ve kaba motor, sosyal-özbakım alanlarındaki gelişimlerini anneden( ya da bakım veren kişiden) bilgi alarak değerlendirmeyi amaçlar.
Goodenough Harris:Çocuğun çizdiği insan resmiyle hem zihinsel gelişimiyle ilgili bilgi verir hem de duygusal durumlarıyla ilgili bilgi verir.
Aile resmi çiz: Çocuğu tanımayı ve ince motor becerilerini ölçmek için kullanılır.
Peabody : Bireyin kelime bilgisinin gelişimini ölçer, alıcı dil yaşını belirlemesine yardımcı olur.
Anne-Baba Tutum Ölçeği:Çocuklar ve gençler tarafından doldurulan bu ölçek, anne ve baba tutumlarını değerlendirir.

6-12 YAŞ
Beier Cümle Tamamlama Testi:çocukların ve gençlerin kendilerinin doldurduğu ve bireylerin duygularını, tutumlarını değerlendirir.
Bender-Gestalt Görsel Motor Testi:Çocuklarda görsel uyaranın algılanması, görsel motor koordinasyon ve algılanan uyaranın motor işlevlerle ifade edilmesini ölçmektedir.
Okuma-Yazma Değerlendirmesi:Çocukların okuma ve yazma düzeyinin değerlendirilmesidir.
Nasıl Hissediyorum Anketi :Çocukların durumluk ve sürekli kaygılarını değerlendirmelerine dayandırılmış bir kaygı ölçüm aracıdır. Envanter, öz bildirim formundadır. Yetişkinler için geliştirilmiş Durumluk-Sürekli Kaygı Envanterinin çocuklar için sadeleştirilmiş formudur.
Çocuk Belirti Tarama Envanteri (Öğretmen ve anne- baba):Çocukların dikkat eksikliği, hiperaktivite ve davranış sorunları, kaygı belirtileri gibi alanlarda yaşayabileceği sorunların sıklığını değerlendirir.
Anne- baba Tutum Ölçeği :Çocuklar ve gençler tarafından doldurulan bu ölçek, anne ve baba tutumlarını değerlendirir.

Not: Değerlendirmede gerek duyulursa nöropsikolojik testler ve zeka testleri uzman tarafından istenebilir.

Ailelere sunulacak olarak rapor ile çocuğunuzla ilgili şu bilgileri edinebilirsiniz:
Fiziksel görünümü: Boy, kilo açısından bulundunduğu gelişim dönemi özelliiklerine uyumlu mu
Bilişsel gelişimi: Yaşıtlarından beknen düzeyde öğrenebiliyor mu, öğrendiklerini kullanabiliyor mu
Dil becerileri: Söylenenleri yaşıtları gibi anlıyor mu, anlatmak istediklerini ifade edebiliyor mu
Motor becerileri: Elde ve parmaklarda bulunan küçük kasların çalışmasıyla gerçekleşen hareketleri yönetebiliyor mu, vücuttaki büyük kas gruplarını aynı anda uyumlu bir şekilde kullanabiliyor mu,
Duygusal gelişimi: Gelişim düzeyinden beklenen şekilde duygularını iafde ediyor mu, bağlanma ilişkileri sağlıklı mı
Özbakım becerileri: Yaşından beklendiği gibi bakımını üstlenebiliyor mu
Sosyal becerileri: Akranlarıyla ve yetişkinlerle sağlıklı ilişki kurabiliyor mu
Otoriteye tepkisi: Öğretmeniyle ilişkisi nasıl, çizilen sınırlara uyum gösterebiliyor mu
Engellenmeye tepkisi: Hayır dendiğinde nasıl tepkiler veriyor
Başarılara tepkisi: Hep birinci mi olmak istiyor , aferin dendiğinde nasıl karşılıyor
Hatalara tepkisi: Kaybettiğinde tekrar deneme cesareti gösteriyor mu yoksa küsüp gidiyor mu
Güçlü yönleri: Hangi yönleri ile ileride öne çıkabilir bu bağlamda çocuğunuzun hangi yönleri desteklenmelidir
Desteklenmesi gereken yönler: Zorlandığı, yönlendirilmesi gereken özellikleri neler
Akademik değerlendirme: Okuma yazma becerileri yaşıtlarından beknen düzeyde mi (okul çağı çocukları için)
Anne baba tutumları: Acaba doğru mu davranıyorum.
Bu konuda anne babalara çocuk psikoloğu tarafından ayrıntılı bilgilendirme sunulacak, derinlemesine değerlendirme gereken alanlar belirtilecektir.

http://www.madalyonklinik.com/tr/haberler/psikolojik-check-up-cocuk-degerlendirme-paketi

Gelişim Testleri Aciklama

 • İlker Ergün tarafından yazıldı.
 • Gösterim: 70871

ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ (AGTE):
0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir
envanterdir. Çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48-72 ay dilimine kadar aylık periyotlarla; dil
gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas ve büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım
becerileri tek tek incelenip gözlemlenerek puanlanır.
BENDER-GESTALT GÖRSEL MOTOR TESTİ
5 yaş 6 ay ile 10 yaş 11 ay arsındaki çocuklara uygulanmaktadır. Çocuklarda görsel-motor
koordinasyonu, görsel uyarının algılanması ve motor fonksiyonla yorumlanmasını ölçer.
Görsel algılama bozukluğunu belirlemek ve organik beyin hasarlarını saptamak amacıyla
kullanılmaktadır.
DENVER GELİŞİMSEL TARAMA ENVANTERİ
1 ay-6 yaş arasındaki çocukların gelişimlerini değerlendirmek amacıyla uygulanır. Kişiselsosyal, incemotor, dil ve kaba motor olmak üzere dört alt bö
FROSTİG GELİŞİMSEL- GÖRSEL ALGI TESTİ
3-8 yaş arası çocuklara uygulanan ve görsel algılamayı değerlendirmeye yarayan bir testtir.
Test el-göz koordinasyonu, şekil zemin, şekil değişmezliği, uzaydaki pozisyon, uzay ilişkileri
olmak üzere beş algısal beceriyi ölçmektedir.
GAZİ ERKEN ÇOCUKLUK DEĞERLENDİRME ARACI (GEÇDA)
0-6 yaş grubu çocukların gelişimlerini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır.
GESELL GELİŞİM FİGÜRLERİ TESTİ ENVANTERİ
2- 6 yaş arası çocukların görsel motor ve algı gelişiminin değerlendirildiği bir gelişim testidir.
Kolaydan zora doğru sıralanmış 7 şekilden oluşur. Şekiller her yaşın seviyesine göre
düzenlenmiştir.
GOODENOUGH ZEKA TESTİ
3–10 yaşındaki çocuklara uygulanan bireysel zekâ testidir. Çocuğun yaptığı resim belli
kriterlere göre puanlandırılır ve zekâ düzeyi saptanmaya çalışılır. Uygulayıcı çocukla
karşılıklı oturur ve çocuktan bir insan resmi yapmasını ister. Çocuk resmi yaptıktan sonra
uygulayıcı önceden belirlenmiş kritere göre resmi değerlendirir. Örneğin, kulaklar yapılmış
mı, kaşlar çizilmiş mi, parmaklar ve parmak sayısı belirtilmiş mi? vb. kriterler dikkate alınır
ve her bir kısım için önem durumuna göre puan verilir.
lümden oluşmaktadır.
Denver gelişimsel tarama envanteri ile çocuğun zihinsel, fiziksel, dil ve sosyal alanlardaki
gelişimlerinin yaşıtlarıyla uyumlu olup olmadığı belirlenir. LEITER ULUSLARARASI PERFORMANS TESTİ
İşitme ve konuşma problemi olan çocukların zihinsel performanslarını belirlemeyi amaçlayan
dile dayanmayan bir performans testidir. 2 ile 18 yaşlar arasındaki bireylere uygulanmaktadır.
METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ
5-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup
olmadığını ölçen, bir okul olgunluk testidir. Bu test okula yeni başlayacak öğrencilerin birinci
sınıf talimatlarını anlamaya hazır olmalarını sağlayacak olan özelliklerini ve başarılarını
ölçmek amacıyla hazırlanmıştır.
PEABODY RESİM KELİME EŞLEŞTİRME TESTİ
2- 11 yaş arası çocukların alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, konuşma bozukluğu ve sözel
ifadede yaşanabilecek problemlerin tespitine yardımcı olan bir resim kelime eşleştirme
testidir.
PORTAGE GELİŞİM ÖLÇEĞİ:
Portage gelişim ölçeği 0-6 yaş çocuklarının sosyal, dil, bilişsel ve fiziksel gelişimlerini
değerlendirme amacıyla hazırlanmıştır. Halen tüm dünyada 90 dan fazla ülkede kullanılan bu
ölçekle, okulöncesi eğitim kurumları eğitimcileri anne babalarla birlikte çocukların gelişimini
izlerler ve değerlendirirler.
Anne babalar ve öğretmenlerin birlikte yıl boyu yaptığı özel görüşme toplantıları ile çocuğun
hangi yönde beceriler geliştirmesi gerekiyorsa bu beceriler üzerinde veli-okul işbirliği içinde
çalışılır.
PORTEUS LABİRENTLERİ
5 ile 14 yaş arasındaki çocuklara uygulanan zekanın performans kısmını ölçen bir testidir.
Sözel açıklamaya dayalı bir test değildir. 12 labirentten oluşmaktadır.
STANFORD-BINET ZEKA ÖLÇEĞİ
Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla kullanılmaktadır 2 yaşından, ileri
yetişkinlik yaşına kadar uzanan yaş dönemlerini temsil eden soru maddelerinden oluşur.
Ölçekte yer alan soru maddeleriyle temelde bireyin hatırlama, algılama, bilgi, sözlü yetenek
ve mantıklı düşünebilme özellikleri ölçülmeye çalışılmaktadır. Başlangıçta el becerileri ve
resimli araçların kullanımını içeren somut soru maddeleri düzey ilerledikçe yerini sözel
ağırlıklı ve soyut nitelikteki soru maddelerine bırakmaktadır. Uygulama sırasında belirli bir
süre sınırlaması söz konusu değildir.TEMEL KABİLİYETLER TESTİ 5- 7 (TKT 5-7)
5- 7 yaşları arasındaki çocuklarıın zihinsel performansını belirlemek amacıyla
kullanılmaktadır.
WECHSLER ZEKA TESTLERİ
WISC- R (Wechsler Intelligence Scale For Children – Revised ) 6- 16 yaşları arasındaki
bireylere uygulanır. Bireysel bir testtir ve test sonucunda bireye ait sözel, performans ve genel
olmak üzere üç zeka bölümü elde edilir
WPPSI (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence) 2 yaş 6 ay ile 7 yaş 3 ay
arasındaki çocuklara uygulanan bir zeka testidir. Testte sözel ve performans bölümleri yer
almakta ve her bölüm kendi içinde alt bölümlere ayrılmaktadır. Sözel bölümde yer alan alt
testlerle bireylerin genel bilgi düzeyleri, benzerlikleri bulma, sözcük hazinesi, aritmetik,
yargılama ve sayıları hatırlama gibi yetenekleri belirlenir. Performans bölümünde bulunan alt
testlerle bireylerin resim tamamlama, resim düzenleme, küplerle desen oluşturma, parçaları
birleştirme, şifre çözme, labirentlerden geçme gibi eylemsel performansları ölçülür.

http://www.acevokuloncesi.org/download/gelisim_testleri_aciklama.pdf

GELISIM VE ZEKA TESTLERI

 • İlker Ergün tarafından yazıldı.
 • Gösterim: 65643

WISC-R:

6-16 Yaş grubuna bireysel uygulanabilen bir zeka testidir. Test, sözel ve performans olarak iki bölüm ve 10 alt testten oluşur. Zeka bilgisinin yanında, çocuğun ve gencin öğrenme alanlarına ait bilgi de verir. WISCR: 6-16 yaş arası bireylere uygulana, sözel ve performans becerileri içeren 12 alt testten oluşmaktadır. Bireysel olarak uygulanır ve zaman sınırlaması yoktur.

ANKARA GELİŞİMSEL TARAMA ENVANTERİ (AGTE):

Toplam 154 madde ve 4 alt testten oluşmaktadır. Bu alt testler; Dil-Bilişsel, Sosyal Beceri-Özbakım, İnce Motor ve Kaba Motor Gelişimini ölçen sorular içerir. Denver Gelişim Tarama Testi ile paralel sonuçlar verir. Çocuğun yaşına uygun dilimden başlayarak anneye ya da çocuğa temel bakım veren kişiye soruların sırayla sorulmasıyla uygulanır. Önemli olan, çocuk hakkında en sağlıklı bilgiyi elde edebilmektir.

METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ:

Bu test 5yaş 6 ay ile 6 yaş çocuklarına uygulanmaktadır. İlköğretime yeni başlayanların talimatlarını anlamaya hazırlıklı olup olmadıklarını ölçen bu test birinci sınıfın başında ya da anaokulun sonunda verilir.

STANFORD BINET TESTİ:

Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zeka testidir. Uygulama sonucunda bireye ait zeka yaşı ve zeka bölümü elde edilmektedir. Süreye dayalı bir test değildir. 2 yaştan yetişkin yaşa kadar uygulanmaktadır. Bireysel test olduğu için bir oturumda bir kişiye uygulanır. Uygulayıcı tarafından bireye, yönergeye uygun olarak sorular yöneltilir ve bireyden bu soruları yanıtlaması istenir.

FROSTİG TESTİ:

4-8 yaş arası çocuklara uygulanan, görsel algılamayı saptamaya yönelik bir performans testidir. Bireysel ve grup olarak verilebilir. El-göz koordinasyonu, şekil-zemin ayırımı, şekil sabitliği,(Değişmezliği), mekan-konum algısı (uzaydaki pozisyon),mekan ilişkilerinin algısı (uzay ilişkileri) gibi 5 algısal beceri değerlendirilir.

GESSEL TESTİ:

7 yaşa kadar uygulanan test, kolaydan zora doğru, her yaşın seviyesine göre sıralanmış 7 şekilden oluşur. Bu test ile çocuğun zeka düzeyi ve gelişim yaşı hesaplanır. Görsel algı ayrımsallaştırma, bütünleştirme ve ince motor becerileri hakkında bilgi verir.

BENDER GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGILAMA TESTİ:

Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi Ayşe Yalın ve Oya Somer tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Bu test, 5-11 yaş arasındaki bireylere uygulanan bireysel zeka testi olarak kullanılır. Zekanın Görsel devinimsel motor algılamasında gerilik , regresyon, fonksiyon kaybı, ve organik beyin hasarlarını saptamak amacıyla kullanılmaktadır. 9 şekilden oluşmaktadır ve bu şekilleri kişinin çizmesi istenir. Görülen ve çizilen şekillerin her bir farklılığı farklı puanlandırılarak kişinin görsel motor algılama puanı hesaplanır. Sınırlandırılmış süre uygulaması yoktur.

DENVER GELİŞİMSEL TARAMA ENVANTERİ:

Küçük çocuklarda var olan gelişimsel sorunları tespit etmek amacıyla geliştirilmiş bir ölçme aracıdır. Çocuğun yaşına uygun birtakım becerilerini değerlendirmek, gelişimsel olarak şüpheli durumları objektif olarak ölçmek ve risk altındaki çocukları izleyebilmek için 116 maddde ve 4 alt bölümden oluşan bir ölçektir.0-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanan bir testtir.Anne&baba ve çocukla birlikte uygulama yapılmaktadır.

Anne&babadan çocukla ilgili bazı bilgiler alınır ve uygulamaya geçilir. Test formunda yer alan maddelerden anneye yöneltilmesi gereken sorular anneye yöneltilir ve çocuğun yapması beklenen maddeler ise çocuğa yöneltilir. Testin verilişinde standart yönergeye uyulması gerekmektedir.

PORTEUS LABİRENTLERİ TESTİ:

12 labirentten oluşan test ,7 ila 15 yaş arası çocuklara bireysel olarak uygulanmaktadır. Bu test ile zekanın performans kısmı ölçülmektedir.

CATELL TESTİ:

7-14 yaş arası çocuklara uygulanan bir zeka testidir. Zekanın performans kısmı ölçülür. Grup olarak uygulanılabilir.

ALEXANDER PRATİK YETENEK TESTİ:

7-19 yaş arası çocuk ve ergenlerde zekayı ölçmek için kullanılan, bireysel bir performans testidir. Bu Test 22 madde ve 3 alt testten oluşur. Her test maddesi için verilen süre farklıdır.

BAYLEY ÇOCUKLAR İÇİN GELİŞİM ÖLÇEĞİ:

Doğumdan sonra 12 ve 30 aylığa kadar olan bebeklerin zihinsel ve motor gelişimini ölçen performans testidir. Bireysel uygulanır, zaman sınırlaması yoktur.

http://www.febrisdanismanlik.com/5/ListeDetay/.html

Avantajlı ödeme
koşulları için
bize ulaşın

0 537 744 77 94

Program Özellikleri

 • Denver II Gelişim Testi
 • Metropolitan Gelişim Testi
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE) Testi
 • Çocuk bilgilerini kaydetme
 • Aile bilgilerini kaydetme
 • Veli görüşme bilgilerini kaydetme
 • İsim ile tüm bilgileri tek ekranda görme
 • Test ve çocuk bilgilerini kreşe göre kaydetme
 • Raporları isteğe bağlı olarak kreşin kendi logosu ile hazırlama
 • Sadece test cevapları ile otomatik değerlendirme ve yorumlama
 • Entegre adres defteri sistemi
 • Çocukların doğum gününü hatırlatma
 • İç mesajlaşma sistemi
 • Mesajları kullanıcılara mail ile gönderme
 • Her işlem için ayrı kullanıcı yetkisi tanımlayabilme
 • Kendi web sitenizde test raporu gösterme ekranı
 • Veliler için test sonucu ekranı
 • Kreşler için test sonucu ekranı

Referanslarımızdan

Kullanışlı, işlevsel, pratik, işleri kolaylaştıran bir program! Beril Öztürk
Hedefimiz işlerinizi hatasız ve hızlı bitirmenizi sağlamak, sizi ve müşterilerinizi memnun etmek.

İletişim

Program hakkında sormak istedikleriniz için;
info@gelisimtesti.com
mail adresimiz,
0 537 744 77 94
telefonumuz !